در این بازی همه افراد در گروه باید حروف را انتخاب کنند یا کلمه را حدس بزنند و اگر یک حدس اشتباه را بزنید در این روند جان خود را از دست خواهید داد. بازی وقتی تمام می شود که تمام جانتان از بین برود.

ربات: Hangbot@

روش بازی: hangbot را به عنوان یکی از اعضای گروه چت اضافه کنید

حداقل تعداد بازیکنان: 1تلگرام.net