تنظیماتVPNدرiOS:.

یگزینهگوشیمنویدرSettingانتخابرا.کنید

رویبرGeneralکنیدکلیک

رویبرNetwork.کنیدکلیک

رویبرVPN.کنیدکلیک

سرورآدرسکردنوارد6.194.225.184

برویرAdd VPN Configuration.کنیدکلیک

شما با وارد کردن اطلاعات vpn به این صورت که برای هر کس اختصاصیه

دو PPTP  سرویسو L2TP ترینرایجاز VPN شناختههاشکنفیلترترینسادهوراحتعنوانبههستندهاییاینباکارواتصالکهچراشوندمی vpn تنظیماتباونداردکانکشننصبودانلودبهنیازی ) استآسانبسیارهای . (استاستفادهقابلدستگاهخودهایویژگیدیگرکی PPTP و L2TP عاملسیستمتمامیباهاآنسازگاری،،آندروید،مک،لینوکس،ویندوزقبیلازموجودهایIOS و...استکه PPTP و L2TP یکبهرا vpn همهتفاوت . استکردهتبدیلحریففن PPTP و L2TP توانمیخلاصهصورتبهرابودکاربرانازخیلیسوالکهکهگفتشکلاینبه L2TP پروتکلاز IPsec نیستمعنااینبهولیداردتریپیچیدهرمزگذاریوکندمیاستفادهکه PPTP باشدداشتهضعیفیرمزگذاریوامنیت


تلگرام دات نت


فیلتر شکن قوی، ضد فیلتر ، اکانت وی پی ان ، خرید vpn ،فروش vpn امریکا ، پروکسی اندروید ، پروکسی ios