- بیش از 40 میلیون دیتای شماره

- قابلیت دعوت به بات و دیدن شماره

آیدی بات :

t.me/GpYaBrOboT

کانال پشتیبانی ربات :

t.me/TM_ERR0R